عاقل ده خصلت نیک دارد:
سکوت، خوشرویی، فروتنی، صداقت، عمل نیک، تفکر، عبرت آموزی، خضوع، یاد مرگ، و کوچک شمردن خویش.
که من فقط آخری را دارم! البته گمان کنم!

+ آرشیو