یکی میشناسم دو میلیون تومان وام گرفت رفت باش یک گوشی گرون قیمت خرید.

+ تو آمپاسم اساسی...