شخصا معتقدم داشتن بمب اتم برای کشور ما نه تنها حرام نیست بلکه مکروه هم نیست. و حتی در این دنیای پر از زورگویی و فشار به گونه‌ای مستحب موکد هم هست چون یک قدرت بازدارنده خوبیه. ولی چکنیم که تابع حرف آقا هستیم.

+ ده تا صلوات بفرستید. خدا رو شکر به خیر گذشت...
(: