دولت روحانی قمار بزرگی کرده که بخش اعظم توان دولتش را صرف مسائل دیپلماتیک کرده. چون به نظر میرسه حتی اگر ایران از تمام فعالیت‌های هسته‌اش دست بکشه باز هم امتیاز کوچک و نسیه خواهد گرفت. چون پیشرفت ایران برای برخی از کشورها مضر هست. در حالی که اگر بخش عمده توان دولت صرف مدیریت منابع و توانمندی‌های داخلی میشد قطعا نتیجه می‌گرفت. اون هم نقد!

+ از اینکه دولت و ملت ول معطل موندن تا ببینند زبان ظریف چطور میچرخه احساس بدی دارم.