کدوم بازی برد-برد!؟ وقتی برد اونها باخت ماست. اگر ما ببازیم اونها احساس پیروزی بشون دست میده. این را به زبان هم میارند.

+ تا حالا دیدید در یک مسابقه کشتی در آن واحد دو نفر برنده بشند؟