1. اولین باری که شعار «کلنا عباسک یا زینب» را شنیدم خیلی جا خوردم. واقعا من موندم بعضی از رفقا با خودشون چند-چند هستند؟ من و تو!؟ عباس! زینب!! بابا بی‌خیال...
2. بعد از یکی از مراسمات هیئت نوحه‌ای که مداح خوند را تا خونه زمزمه میکردم. آبجی کوچیکم وقتی منو دید شروع کرد با من خوندن! شوکه شدم گفتم تو این را از کجا شنیدی!؟ با خوشحالی گفت خیلی قشنگه این ترانه را عموپورنگ همیشه میخونه خیلی دوسش دارم!

+ |: