اونهایی که به عصمت اهل البیت اعتقاد ندارند برند داستان کربلا را کامل مطالعه کنند. پای روضه خون نه! مطالعه کنند. نه حتی کتب شیعیان و پیروان حسین بن علی. نخستین نویسندگان تاریخ کربلا دشمنان امام حسین بودند، برند این کتابها را بخوانند. البته این را بگم بنی امیه بسیاری از وقایع را سانسور کرد و سعی کرد داستان کربلا را با تغییراتی ثبت کنه. برای مثال در اون کتب اسمی از حضرت رقیه اورده نشده.
ولی باز هم قبول! تا همین حد! اگر واقعا حقیقت جو باشید عمیقا به این خواهید رسید این خانواده بی شک یک خانواده ایده آل و بی عیب و نقصه.

+ خواستید  کسی را بشناسید بهتره او را در شرایط سخت بشناسید. تو شرایط دشوار احتمال خطای انسان بیشتره. فکر نکنم تاریخ شرایطی دشوارتر از شرایط حسین بن علی را نقل کرده باشه. کسی هست که سراغ داشته باشه؟