بعضی از دوستی‌ها بدجور ریشه می‌گیرند. طوری که هر کاری بکنی این دوستی تموم بشه ولی بی‌اختیار آخر یه روز این دوستی دوباره از سر گرفته میشه. یه سری دوستی‌ها با اینکه خیلی با ارزش هستند هر کاری بکنی ریشه بگیرند ولی نتیجه نمی‌گیری. بعضی از دوستی‌ها دلی هستند و بعضی‌ها عقلی. بعضی از دوستی‌ها انتخابی هستند و بعضی از دوستی‌ها غیر انتخابی و ناخواسته درشون قرار میگیری. یکی از آرزوهام این بوده که دوستی انتخاب کنم عمیق و ریشه‌ای که هم با دل جور باشه و هم با عقل.

+ مکتوب کوچولی من یکی از همون دوستاست. مکتوبی که امروز الکی الکی دو ساله شد.