حرفهاش تو کتم نمی‌رفت ولی مثل همیشه حق به جانب بود. رفتم روبرو آینه و هر چی بم گفته بود رو تکرار کردم. میخواستم بدونم مشکل از منه یا اون!

+ ولش کن...