دست ما نیست. راه دیگه‌ای هم نیست! ما در این جهان موظفیم که رشد کنیم. و گرنه محکومیم به فنا. و بین نابودی و رشد حد وسطی هم وجود نداره. راه سومی نیست!

+ دوست رزمی‌کاری دارم با قاطعیت میگفت محاله بدنت قوی‌تر بشه مگر اینکه درد بکشی! و اونایی که زحمت نکشیده جسمشون قوی میشه، بادی بیش نیست که زود از بین میره.