من الاغ رو بگو چقد آخر پاسخنامه منت استاد رو کشیدم. چقدم امید داشتم به تاثیرشون. زبان تخصصی را در کمال خفت و خاری 13 گرفتم.

+ اعصاب خراب...
+ پست بعدی: «نر کُشی در کشور نر محور»