...

+ چیزی نیست. تا اطلاع ثانوی مکتوب نیستم. علی‌ام. همین
+ ما آزموده‌ایم در این شهر بخت خویش/بیرون کشید باید از این ورطه رخت خویش