دل من گرفته زین جا/ هوس سفر نداری؟/ ز غبار این بیابان؟

× ...