اینکه میگند خودتو نگیر ماست میشی خیلی هم درست نیست. دقت کردم خیلی جاها بهتره خودمو بگیرم، تا شخصیتم و کارم بگیره. معمولا نتیجه گرفتم!

+ انتظار این فیلم با مفهوم را از عطاران نداشتم. خوشم اومد.