ضربات سهمگینی که اعتماد به نفس بالام به من زده معلم ریاضی دوم و سوم دبیرستان به من نزده.

+ میبرتت تو توهم... تو افق محو میشی!