نمیدونم از این پولدارای پر افاده خارج نشین تا حالا اومدند خونتون؟ بعد از بیرون رفتنشون قشنگ تا یک هفته از خودت و زندگیت بدت میاد؛ اینقد که نداشته‌هات رو به رخت میکشند. اینجور آدما را باید بدی دست برادران داعش سرشون را ببرند تا قدر عافیت را بفهمند، و ته دل خونواده‌های پرشور و نشاط را خالی نکنند.

+ بعضی کامنتهام از پستام ارزش محتوایی بیشتری دارند.