آره! خوشکلی...
خوشتیپی...
راحت میتونی از همه دلبری کنی...
به اینم فکر کن به این پسری که تو ماشین اینطور تنت را بهش چسبوندی، و احتمالا داری لذت میبری، و اونم داره از خجالت آب میشه، تا قبل این گرمی تن هیچ دختری را لمس نکرده؟ اینم مثل حجابت فقط مربوط به خودته؟ میدونی بعد از پیاده شدنت، گرمی تن تو... ماری تو وجودش زنده میکنه؟ که نیشش به افراد معصوم دیگه ای میخوره!؟ دخترکان جامعه ما چی شد که به اینجا رسیدند...؟

+ ما آدما نسبت به بعضی گناهان معصومیم. حتی فکر انجام دادنش به سرمون نمیزنه. مثل مشروب، مثل قتل، مثل مثل... گاهی شنید و یا دیدن و یا لمس کردن های ناخواسته، عصمت های جوانی ما را لکه دار میکنند. مواظب عصمت هاتون باشید که اگه از دستشون دادید راه جبران ندارند.