اینکه مرگ حق است رو هم خیلی هامون باور نداریم. اینکه مرگ در هر لحظه و در هر سن و یا شرایطی امکان داره بیاد سراغمون را هم باور نداریم. نیاز نیست ایمانمون به خدا و یا معاد رو درست کنیم، ایمانمون به مرگ را هم درست کنیم خودش خیلیه.

+ یادته بهت گفتم ماها دروغگوییم؟ منظورم خودم بودم.
+ بدتر از توهین رییس‌جمهور، ذوق کردن ماست از این خطا.