ایران رو باید خراب کرد. ی بمب اتم، همه چیو ویرون کرد، بعد دوباره از نو ساختش...
اینو تو این مدت که به شغل خبرنگاری مشغولم فهمیدم.

+ روزم مبارک!