تو این دور و زمونه گناه کردن اصلا هنر نیست. وقتی هنرمندی که خلاف مسیر حرکت کنی و گناه نکنی...

+ اینو نوشتم که یاد خودم بمونه.
همینجوری: مهدی سلوکی هم تو قسمت اول و هم تو قسمت دوم سریال ستایش گند زده به فیلم. اینقد از بازی های تصنعیش متنفرم که حد نداره.