همه میدونیم نوشابه ضرر داره، ولی میخوریم. میدونیم آتیش خطر داره ولی از روش میپریم. میدونیم این دنیا خدا داره ولی باز ظلم می‌کنیم، میدونیم ورزش سلامتی میاره ولی نمی‌کنیم، می‌دونیم و... خیلی چیزها را میدونیم ولی باور نداریم. ما نه تنها بهشت و جهنم، بلکه مرگ را هم باور نداریم. باید رو باورهامون کار کنیم.

+ نشستن تو روی تخت بیمارستان هم برای کشور عزت و قدرت داشت، امان از نشستن تو در حسینیه امام...