مراحل تشکیل یک تمدن اسلامی را اینگونه ذکر کردند:
الف: انقلاب اسلامی
ب: نظام اسلامی
ج: دولت اسلامی
د: جامعه و کشور اسلامی
هـ: امت اسلامی
که گفته شد ما در مرحله سومیم و نظام اسلامی شکل گرفته. اما سوال من اینه که واقعا نظام اسلامی شکل گرفته و ما این مرحله را با موفقیت طی کردیم؟ آیا نظام اقتصادی و قضایی ما کاملا اسلامی شده و تموم؟ معماری ما قرار نیست اسلامی بشه؟ پزشک و بهداشت ما اسلامی نمیشه؟ روان‌شناسی، علوم تربیتی، آموزش و پرورش، نظام خدمت وظیفه و هزارتا چیز دیگه که بعضی‌هاشون مثل سربازی هیچ ربطی به اسلام نداره. بماند که بعضی چیزها مثل زندان اصلا در اسلام وجود نداشت.

+ این فقط یه سواله. کسی الکی جو درست نکنه!