معراجی ها؛ دستپخت نمکین دهنمکی اگر چه جذاب و عامه پسند از آب درآمده،اگر چه از واقعیت دور نیست و مشابه این داستان اتفاق افتاده، اگر چه شخصیت های این داستان مشابه حقیقی زیادی دارند، ولی این همه واقعیت دانشگاه های ما نیست. دانشگاه به دانشگاه، رشته به رشته و شهر به شهر شرایط و فضا دانشگاه ها متفاوت است. مثلا در دانشگاه ما برنامه های اجرا شده توسط بسیج دانشجویی معمولا پرطرفدارترین برنامه ها است. بسیج دانشگاه بسیار فعال و پر برنامه است ولی یار مسئولین دانشگاه هستند و نه بار. البته روابط دختر و پسر در دانشگاه ما بسیار بسیار زیاد است ولی جو سیاسی آنچنانی ندارد چه برسد به جناح بازی! و...

+ به نظرم مخاطب معراجی ها بیشتر دانشگاهیان هستند نه عامه مردم.