اصلا حس خوبی ندارم از اینکه مدتیه به قدری وقتمو پر کردم که نه تنها وقت تلفن زدن به عزیزترین دوستانم را ندارم بلکه حتی یادم رفته مکتوبی دارم.

+ البته پرکار بودن بخشی از وجودم شده!