دلم گرفته از این زمانه بی‌همه چیز
می‌گویند زمانی مصائب و حوادث ناگوار همه را کنار هم جمع می‌کرد. دل‌ها به هم نزدیک می‌شدند. و مهربانی‌ها فزونی می‌یافت.
ولی حالا مصائب دو زخم دارد. یکی زخم غم و یکی زخم شکافی که تو آن را بیشتر میکنی. حالا اتفاقات ناگوار بازار نفرت پراکنی را رونق می‌بخشد، انگار نه انگار همه ما داغدیده‌ایم.

+ او به صورت چند دختر اسید پاشید و تو به سیرت ده‌ها میلیون خواهر و برادر مسلمانت. فرقی دارد!؟