کسی که قلبش قسی و سنگ شده نصیحت و موعظه درش نتیجه عکس داره، اینجور آدما قلبشون در مقابل حق خضوع نمیکنه، کسی که گناه زیاده کرده و دلش سنگ شده ایمان هم از دلش خارج میشه. دیگه نمیتونه با خدا باشه، و مطمئن باش کسی که با خدا نیست ظرفیت بالقوه‌ای داره که هر گناه دیگه‌ای انجام بده.

+ باورم نمیشه روزی حس آخوند شدن بهم دست بده، دیشب برا چند لحظه دوست داشتم برم بالا منبر!