بیماری که تیمار نداشته باشه بی‌تاب میشه. خوزستان مدت‌هاست تیمار نداره.


+ خیلی حرف هست که باید با شما در میون بذارم. اشویه اشویه...