شرمنده سرباز
که در جمهوری اسلامی هم هنوز
حرف...

حرف رضاشاه است