چرا مشرق زمین این همه درمانده است؟

مردم به کار های من افتخار می کنند، چون از ضعف من بی خبراند، چه کرده ام که قدر و قیمت جنگجویان مغرب زمین را داشته باشم؟ یا چه شهری را تسخیر کرده ام یا چه انتقامی توانسته ام از تاراج ایالات خود بکشم؟ من به چه چیزی افتخار کنم؟ به جز شکست من چه چبز دیگری داشته ام؟ از شهرت و وفتوحات قشون فرانسه دانستم که رشادت قشون روسیه در برابر آنان هیچ است. نمی دانم این قدرتی که شما اروپایی ها را بر ما مسلط کرده و موجب ضعف ما و ترقی شما شده چیست؟ شما در قشون جنگیدن، فتح کردن و به کار بردن تمام قوای عقلیه متبحرید و حال آنکه ما در جهل و بی سوادی غوطه ور و به ندرت آتیه را درنظر می گیریم؛ مگر جمعیت، حاصل خیزی و ثروت مشرق زمین از اروپا کمتر است؟ یا آفتابی که قبل از رسیدن به شما بر ما می تابد تاثیرات مفیدش در سر ما کمتر از شماست؟ یا خدایی که مراحمش بر جمیع ذرات عالم یکسان است، خواسته شما را بر ما برتری دهد؟ گمان نمیکنم...
... اجنبی! حرف بزن! بگو من چه باید کنم که ایرانیان را هوشیار کنم؟

+  گفتگوی "عباس میرزا" بود با دیپلمات فرانسوی "موسیو ژوبر". ( فرمانده کل قوای ایران در حدود 200 سال پیش)


بعدا نوشت: جالبه! جز یک کامنت بقیه کامنتها بحث با همدیگه بوده و ربطی به پستم نداشت! تازه متوجه شدم.