این روزها زندگیم شکل عجیبی به خودش گرفته، یحتمل از این هم عجیب تر بشه...