نقشه جدید سوریه بعد از آزادسازی حلب برای اولین بار در وبلاگ پرسشهای علی منتشر میشود. تصاویر دروغی از نقشه جدید سوریه بعد از آزادسازی حلب منتشر شده بود تصمیم گرفتم نقشه دقیق و مستندی را بسازم و منتشر کنم.